מגדל ב.ס.ר. 3, מצדה 9 

בני ברק

טלפון: 03-6777899

פקס:  03-6744777
 
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
באילו "עניינים" ניתן להגיש תביעה יצוגית ונגד מי
סעיף 3א לחוק קובע כי ניתן להגיש תביעה יצוגית אך ורק באחד מן העניינים המפורטים להלן –
סעיף 3א לחוק קובע כי ניתן להגיש תביעה יצוגית אך ורק באחד מן  העניינים המפורטים להלן –  

 1. תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.
 2. תביעה נגד מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת, בקשר לענין, לרבות חוזה ביטוח או תקנון קופת גמל, שבינם לבין לקוח, לרבות מבוטח או עמית, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.
 3. תביעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.
 4. תביעה בעילה לפי חוק ההגבלים העסקיים.
 5. תביעה בעילה הנובעת מבעלות, החזקה, רכישה או מכירה של נייר ערך, כהגדרתו בחוק החברות וכן ניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או ליחידה, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות;
 6. תביעה בקשר למפגע סביבתי נגד גורם המפגע, כמשמעות מונחים אלה בחוק למניעת מפגעים סביבתיים.
 7. תביעה בעילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000.
 8. (1) תביעה בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. (2)   תביעה בעילה כאמור לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996.
 9. (1) תביעה בעילה לפי פרקים ד', ה' או ה' 1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. (2)   תביעה בעילה לפי הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, כהגדרתן בסעיף 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. (3)   תביעה בעילה לפי הוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005. 
 10. (1)   תביעה בעילה אשר לבית דין אזורי לעבודה הסמכות הייחודית לדון בה לפי סעיף 24(א)(1), (1א) או (3) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ובלבד שלא נדרש במסגרתה סעד של פיצויי הלנת קצבה, פיצויי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורים לפי הוראות סעיפים 16, 17 ו-20 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.  (2)  תביעה של עובד בעילה לפי סעיף 6א לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, תביעה של עובד בעילה לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007, או לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. תביעה כאמור אינה כוללת תביעה של עובד שחל עליו הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו, והמעביד של אותו עובד או ארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם הקיבוצי לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, או הסדר קיבוצי בכתב.
 11. תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר. 
 12. תביעה נגד מפרסם כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בעילה לפי הסעיף האמור. 
 13. תביעה נגד חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בקשר להעברת מידע או כספים באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, כהגדרת המונחים "חרבה"ו"מערכת סליקה פנסיונית מרכזית" בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.
 
מן האמור עולה כי קיימת קשת רחבה ומגוונת של נושאים בהן ניתן להגיש תביעה יצוגית, אולם עדיין קיימים עניינים שונים, אשר לא ניתן להגיש לגביהם תביעה יצוגית. כך, לדוגמא, לא ניתן להגיש תביעה יצוגית נגד רשויות שונות של המדינה בנושא אי פיקוח, הסדרה או אכיפה של נושאים המצויים בתחום סמכותם. לא ניתן להגיש תביעה יצוגית לגביי החלטה של משרד או רשות ממשלתית כלשהו וסבירותה, אלא רק לגביי תשלומי חובה שנגבו על ידי  אותה רשות.  

על כן, בעת בחינתה של אפשרות להגיש תביעה יצוגית, קיימת חשיבות עליונה לבדיקה של התנאים הבסיסיים עליהם מורה
החוק לצורך הגשתה של תביעה יצוגית ועל התובע להקפיד ולבדוק היטב האם הוא ועניינו בכלל יכולים לעבור את "מפתן הדלת" של בית המשפט, ולא עלולה תביעתו להידחות על הסף והוא ימצא כי "הדלת" נעולה על סורג ובריח.