מגדל ב.ס.ר. 3, מצדה 9 

בני ברק

טלפון: 03-6777899

פקס:  03-6744777
 
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
עדכון בדבר אישור ניהול והגשת תובענה ייצוגית נגד קידום ("וול סטריט ישראל" -WSI - Wall street Israel Institute")
פרטים בדבר החלטת בית המשפט מחודש ינואר 2016 לאישור הגשת תובענה ייצוגית נגד קבוצת קידום בע"מ בקשר לביטול רישום ללימודי אנגלית וקבלת החזר כספי בבית הספר "וול סטריט" (Wall Street Institute).
ביום 27.1.16 נעתר בית המשפט מחוזי מרכז לבקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד קבוצת קידום בע"מ (להלן - קידום) באמצעות משרדנו מטעם שני לקוחות של קידום עקב כך שהם ביקשו להפסיק או לבטל בשלב כלשהו את לימודי האנגלית אליהם נרשמו אצלה תחת המותג "וול סטריט ישראל" (Wall street Institute- WSI), תוך קבלת החזר כספי מסוים, אולם סורבו.

הבקשה לאישור הוגשה ונוהלה על ידי משרדנו החל משנת 2012 ואילך, כאשר במוקד עניינה עמד נוסח תנאי הסכם הרישום והלימודים עליו מחתימה קידום את תלמידיה, לפיו נשללה לגמרי מכל לקוח האפשרות לבטלו ולקבל החזר כספי כלשהו מכל סיבה שהיא לאחר עריכת שיעור ראשון בעברית או במקרים מסוימים אף במועד מוקדם לכך.

במסגרת החלטתו קיבל בית המשפט את טענתנו המרכזית לפיה במכלול נסיבות העניין של הסכם הלימודים ואופיים, הרי שקיים סיכוי סביר לכך שבמסגרת הדיון בתובענה הייצוגית לגופה, יימצא שמדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, אשר דינו בטלות ו/או שינוי, תוך מתן החזר כספי מסוים לחברי הקבוצה (שיעורו של סכום זה, ככל ובכפוף לכך שהתובענה תתקבל בפועל בעתיד לגופה, יידון וייקבע רק אז על ידי בית המשפט).

לפי החלטת בית המשפט  הקבוצה המיוצגת, אשר בשמה תנוהל התובענה, כוללת את לקוחות קידום, אשר התקשרו עמה בהסכם ללימוד אנגלית בתכנית "וול סטריט"("wall street institute"), החל מיום 9.1.2005 ואשר נגבה מהם תשלום בגין רמת לימוד, אשר לא למדו בפועל (ולא ילמדו), לרבות במקרים בהם בהסכם הלימוד צוינה תקופת משך הקורס באופן כולל, ללא התייחסות לרמת לימוד מסוימת.

תקופת הלימודים לפיו הוערכה רמת לימוד אחת אצל קידום היא לכל היותר שלושה חודשים, כך שמבחינה מעשית כל לקוח לו נותרו לפחות שלושה חודשים של לימודים או יותר אותה הוא לא ניצל, בעוד הוא שילם לקידום את כל תמורת ההסכם, אמור 
להיכלל בקבוצה המיוצגת (זכאות בפועל תיבחן לפי החלטת בית המשפט העתיד בתובענה עצמה ובכפוף לקבלתה).

יובהר כי כל לקוח של קידום, אשר סבור כי הוא נכלל בקבוצה המיוצגת כמפורט לעיל, רשאי להודיע לבית המשפט מחוזי מרכז בלוד על רצונו שהתובענה לא תוגש בשמו ולא להיכלל בקבוצה המיוצגת (בתוך 45 יום ממועד פרסום מודעה בעיתונות על כך).  


בהתאם להחלטת בית המשפט, השאלות המשותפות לחברי הקבוצה המיוצגת היא האם נפל פגם בהוראה בהסכם הלימוד המגבילה את אפשרות הלקוחות של קידום להפסיק את ההתקשרות עמה משני היבטים – ההוראה אינה מכירה בזכות חרטה (לכל המאוחר, לאחר השתתפות בשיעור בעברית), ואינה מכירה בזכות ההשתחררות (למעט בהתקיים מניעה אוביקטיבית חמורה), באופן העלול להביא לביטולה או לשינויה כתניה מקפחת בחוזה אחיד, ולפסיקת השבה בגין רמות לימוד
שלא נלמדו, ולחילופין להפחתת סכום התשלום הנגזר ממנה כפיצוי מוסכם מופרז בהתאם לסעיף 15(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

בהתאם להחלטה, עילות התובענה שאושרו לדיון הן ביטול או שינוי ההסדר הקבוע בהסכם הלימודים לעניין ביטול ההתקשרות על ידי הלקוח בשל היותו תניה מקפחת בחוזה אחיד, או התערבות בו בשל היותו פיצוי מוסכם מופרז, ואילו הסעדים הנתבעים במסגרת הם תיקון נוסח חוזי ההתקשרות והשבת כספים לחברי הקבוצה, לרבות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

בהתאם להחלטה נקבע כי התובעים המייצגים הם הגב' שירי בלאו בידרמן ומר שגיא פלד, ואילו באי הכוח המייצגים של הקבוצה בתובענה הם עוה"ד ממשרדנו חיים פינץ ורועי קדם.

לעיון והורדת נוסחה המלא של ההחלטה - החלטה - 27.1.16 - אישור תובענה ייצוגית נגד קידום.pdf